Районна газета

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.   

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» рішення посадових   осіб   місцевих  державних  адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України,  органу виконавчої влади вищого рівня,  Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Скарга повинна відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про звернення громадян»: містити адресата, до повноважень якого належить вирішення порушених у скарзі питань; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, суть порушеного питання. Скарга може бути усною (викладеною громадянином і записаною посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовою, надісланою поштою або переданою громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмова скарга повинна бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

Про результати розгляду скарги і суть прийнятого рішення громадянин повідомляється письмово у термін не більше одного місяця від дня її надходження, якщо скарга не потребує додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня її отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, керівник відповідного органу, або його заступник встановлюють необхідний термін для розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань не може перевищувати сорока п'яти днів.

Статтею 50 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Порядок оскарження актів місцевих державних адміністрацій визначено Кодексом адміністративного судочинства України (далі - Кодексу).

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, порядок звернення до адміністративного суду регламентовано статтями 49, 104, 105, 106 Кодексу.