Районна газета

Державний адміністратор Кролевецької районної державної адміністрації

Державний адміністратор Стороженко Роман Віталійович, тел. (05453) 5-21-03, електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Розпорядження голови

                                                                                        Кролевецької районної

                                                                                            державної адміністрації

                                                                                   01.03.2012 № 94       

                                                                    

ПОЛОЖЕННЯ
про державного адміністратора Кролевецької районної державної адміністрації і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання


I. Загальні положення

1.1. Це положення Регламентує діяльність державного адміністратора Кролевецької районної державної адміністрації  і його взаємодію з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання щодо видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, прийняття декларацій відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) за принципом організаційної єдності.

1.2. Основні терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі - Закон).

1.3. Інші терміни вживаються у такому значенні:

заявник - суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, який (яка) звертається до державного адміністратора щодо отримання (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, інформації, консультації та подання декларації відповідності його матеріально - технічної бази вимогам законодавства;

суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно - правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність;

представник регіонального, місцевого дозвільного органу - посадова особа регіонального або місцевого дозвільного органу;

уповноважений представник регіонального, місцевого дозвільного органу - посадова особа регіонального або місцевого дозвільного органу, уповноважена брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу.

 II. Державний адміністратор

Державний адміністратор - посадова особа Кролевецької районної державної адміністрації, яка організовує видачу (видає оформлені місцевими дозвільними органами) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів.

Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Кролевецької районної державної адміністрації згідно Порядку погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 419 від 26 грудня 2001 року.

Державний адміністратор підпорядковується безпосередньо голові Кролевецької районної державної адміністрації.

2.1. Основними завданнями державного адміністратора є:

2.1.1. Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру.

2.1.2. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам.

2.1.3. Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами.

2.1.4. Забезпечення взаємодії регіональних, місцевих дозвільних органів та документообігу.

2.1.5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних, місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта.

2.1.6. Контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

2.1.7. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.

2.1.8. Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального, місцевого дозвільного органу.

2.1.9. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

2.1.10. Ведення в мережі Інтернет веб - сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

2.1.11. Координація діяльності дозвільного центру.

2.1.12. Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

2.1.13. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

2.2. Основними обов’язками державного адміністратора є:

2.2.1. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами, виключно через дозвільний центр.

2.2.2. Оптимізація процесу видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками регіональних, місцевих дозвільних органів.

2.2.3. Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників регіональних, місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єкта.

2.2.4. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання (у тому числі звернень до представників регіональних, місцевих дозвільних органів).

2.2.5. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

2.2.6. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру та надання їх керівництву відповідних міських рад (їх виконавчих органів), відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2.3. Покладення на державного адміністратора інших завдань та обов’язків, не передбачених Законом та іншими нормативно - правовими актами, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності, забороняється.

2.4. Державний адміністратор має право:

2.4.1. Безоплатно отримувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов’язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

2.4.2. Порушувати клопотання до керівників уповноваженого органу виконавчої влади щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів.

2.4.3. Відмовити у прийнятті заяви на отримання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі одержання документів поштою - письмово повідомити заявника).

ІІІ. Порядок взаємодії державного адміністратора з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання

3.1. У разі звернення суб’єкта господарювання (його уповноваженої особи) державний адміністратор надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання документа дозвільного характеру або його переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру та реєстрації декларації.

3.2. Регіональні, місцеві дозвільні органи забезпечують видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру виключно через державного адміністратора в приміщенні дозвільних центрів.

Уповноважені представники регіональних, місцевих дозвільних органів ведуть облік звернень суб’єктів господарювання, які звернулися до них у межах дозвільного центру за консультацією. Відповідна інформація вноситься до аркуша-обліку, який після закінчення прийому суб’єктів господарювання передається державному адміністратору. Аркуш-облік повинен містити інформацію щодо найменування суб’єктів господарювання, документів дозвільного характеру, за якими вони звернулися, тощо. Аркуш-облік також може вестися в електронному вигляді.

3.3. У разі звернення заявника за отриманням документа дозвільного характеру державний адміністратор видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів, за необхідності надає допомогу під час їх заповнення.

3.4. Державний адміністратор приймає від суб’єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру.

3.5. Державний адміністратор здійснює реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї, у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору (далі - журнал обліку/реєстрації заяв та документів) (додаток 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 28 від 12 січня 20012 року), та формує дозвільну справу.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, який складається у двох примірниках. Один примірник опису видається заявнику з відміткою про дату, номер реєстрації заяви і документів, що додаються до неї, та підписом державного адміністратора, другий зберігається в дозвільній справі.

Державний адміністратор повідомляє заявника про строк розгляду документів та надання документа дозвільного характеру або документа про відмову у його видачі шляхом зазначення цієї інформації на другому примірнику опису, що повертається заявнику.

У разі відмови державним адміністратором суб’єкту господарювання в прийнятті пакета документів підстави, за яких відмовлено, зазначаються в описі (у двох примірниках), який підписується державним адміністратором.

3.6. Державний адміністратор приймає у суб’єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Реєстрація декларації здійснюється регіональним, місцевим дозвільним органом відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від           17 травня 2006 року № 685 „Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства” та інших нормативно - правових актів Кабінету Міністрів України.

3.7. Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до регіональних, місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

3.8. У разі необхідності особистої присутності заявника, якщо це передбачено законодавством, при розгляді регіональними, місцевими дозвільними органами документів, наданих заявником для отримання документа дозвільного характеру, державний адміністратор повідомляє його про це під час прийняття заяви та документів, що додаються до неї.

3.9. Державний адміністратор заводить аркуш - проходження, у якому зазначаються етапи проходження дозвільної процедури.

3.10. Представник відповідного регіонального, місцевого дозвільного органу після отримання комплекту документів робить відповідний запис у аркуші-проходженні дозвільної процедури, який ведеться за довільною формою.

3.11. Представник відповідного регіонального, місцевого дозвільного органу з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, протягом установленого законом строку забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру або надання документа про відмову у його видачі) та передає державному адміністратору документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі.

3.12. У разі виявлення факту порушення вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру) посадовою особою регіональних, місцевих дозвільних органів державний адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також уповноважений орган.

3.13. Державний адміністратор після отримання документа дозвільного характеру або документа про відмову у його видачі від представника регіонального, місцевого дозвільного органу робить відповідний запис у аркуші-проходженні дозвільної процедури.

3.14. Наступного робочого дня після отримання документа дозвільного характеру (або в разі прийняття регіональним, місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) державний адміністратор повідомляє заявника про час видачі документа дозвільного характеру (телефоном, факсом, поштовим повідомленням, електронною поштою), про що робить відповідний запис у журналі, який ведеться за довільною формою.

3.15. Державний адміністратор видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі, про що робить відповідний запис у журналі обліку/реєстрації заяв та документів.

3.16. У разі коли дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовність погодження кількох дозвільних органів (відповідно до схеми проходження дозвільно-погоджувальної процедури, що є невід’ємною частиною регламенту (інформаційної картки)) (далі - регламент), державний адміністратор здійснює приймання-передачу комплекту документів між регіональними, місцевими дозвільними органами.

Передача державним адміністратором документів заявника для розгляду представникам відповідних регіональних, місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру (у тому числі переоформленого документа дозвільного характеру чи його дубліката) або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав для відмови) фіксуються у аркуші-проходженні дозвільної процедури з проставлянням у ньому дати передачі документів і підпису державного адміністратора та представника (або уповноваженого представника) регіонального, місцевого дозвільного органу.

3.17. У разі потреби проведення обстеження об’єкта декількома регіональними, місцевими дозвільними органами у випадках, передбачених чинним законодавством, представники регіональних, місцевих дозвільних органів проводять його спільно.

Після надходження від суб’єкта господарювання заяви та необхідного комплекту документів для отримання документа дозвільного характеру державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє в письмовій формі (факсом) уповноважених представників відповідних регіональних, місцевих дозвільних органів щодо необхідності проведення спільного обстеження об’єкта відповідно до повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 28 від 12 січня 20012 року).

Державний адміністратор наступного робочого дня після узгодження дати та строку проведення обстеження з відповідними регіональними, місцевими дозвільними органами повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення спільного обстеження) шляхом надсилання відповідного повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 3 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 28 від 12 січня 20012 року) у письмовій формі (факсом, поштовим повідомленням).

За бажанням або в разі потреби державний адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

Державний адміністратор веде облік проведених обстежень у журналі обліку проведених спільних обстежень (додаток 4 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 28 від 12 січня 2012 року).

Регіональні, місцеві дозвільні органи за результатами проведених спільних обстежень оформлюють документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі відповідно до вимог, установлених законодавством, та передають його державному адміністратору.

3.18. Однією із форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності може бути проведення спільних засідань представників регіональних, місцевих дозвільних органів та державного адміністратора.

Державний адміністратор організовує спільні засідання представників регіональних, місцевих дозвільних органів та повідомляє їх про дату та час проведення зазначених спільних засідань (телефоном, факсом).

Представники регіональних, місцевих дозвільних органів, що беруть участь у вказаних спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники регіональних, місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.

Протокол спільних засідань є документом, який підтверджує обговорення питань та прийняття рішень (висновків) уповноважених представників регіональних, місцевих дозвільних органів.

Якщо заявник бажає бути присутнім при проведенні спільного засідання представників регіональних, місцевих дозвільних органів, державний адміністратор повідомляє заявника про дату та час проведення спільного засідання (телефоном, факсом).

ІV. Методологічне та матеріально - технічне забезпечення взаємодії державного адміністратора з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання

4.1. Державний адміністратор та уповноважені представники регіональних, місцевих дозвільних органів взаємодіють для забезпечення видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру, прийняття декларації для її реєстрації за принципом організаційної єдності в межах дозвільного центру.

4.2. У роботі дозвільних центрів беруть участь уповноважені представники регіональних, місцевих дозвільних органів та представники інших органів виконавчої влади, уповноважені законом на видачу документів дозвільного характеру, які забезпечують консультування суб’єктів господарювання, зокрема:

Сумської обласної Державної хлібної інспекції;

Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області;

Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області;

Кролевецької районної санітарно - епідеміологічної станції;

Інспекції Державного архітектурно - будівельного контролю у Сумській області;

Служби наглядово - профілактичного обслуговування Кролевецького району у Сумській області;

Управління ветеринарної  медицини в Кролевецькому районі;

Відділення Державної автомобільної інспекції Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області;

Державного агентства земельних ресурсів України;

Кролевецької міської ради;

територіальних органів виконавчої влади;

 У приміщенні дозвільних центрів також можуть здійснювати свою діяльність представники:

- підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність;

- органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (під час здійснення делегованих повноважень), що надають адміністративні послуги.

 4.3. Керівники регіональних, місцевих дозвільних органів зобов’язані забезпечити участь у роботі дозвільних центрів своїх уповноважених представників.

 Копія розпорядчого документа про уповноваження представника регіонального, місцевого дозвільного органу на участь у роботі дозвільного центру надається державному адміністратору.

У разі відсутності уповноваженого представника регіонального, місцевого дозвільного органу, який бере участь у роботі дозвільного центру (щорічна відпустка, навчальна відпустка, хвороба тощо), обов’язки уповноваженого представника на участь у роботі дозвільного центру покладаються на іншу посадову особу регіонального, місцевого дозвільного органу шляхом видання відповідного розпорядчого документа.

4.4. Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі дублікатів, анулювання регіональними, місцевими дозвільними органами розробляються та затверджуються регламенти, що визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур, у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

4.5. Режим роботи дозвільного центру (години роботи представників регіональних, місцевих дозвільних органів) та кількісний склад державних адміністраторів установлюються залежно від кількості юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, кількості звернень суб’єктів господарювання та документів дозвільного характеру, які видаються регіональними, місцевими дозвільними органами, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць).

4.6. Державний адміністратор здійснює прийом суб’єктів господарювання у приміщенні дозвільного центру щодня (у робочі дні) у визначені години.

4.7. Для підвищення ефективності роботи державного адміністратора дозвільний центр укомплектовується офісними меблями, засобами зв’язку (модемом або виділеною лінією), комп’ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

4.8. На інформаційних стендах розміщується інформація, яка є необхідною суб’єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, щодо режиму роботи дозвільного центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру (регламент) та відповідних рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (у разі необхідності здійснення таких платежів).

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів та інша необхідна суб’єкту господарювання інформація.

Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них.

4.9. З метою вдосконалення взаємодії державних адміністраторів з регіональними, місцевими дозвільними органами у дозвільному центрі забезпечується ведення книги скарг та пропозицій, яка розміщується на видному та доступному місці.

4.10. Для збереження документів, дозвільних справ, журналів облаштовується приміщення (архів).

До передачі суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру державний адміністратор повинен забезпечити їх збереження.

Вимоги до приміщення архіву та зберігання дозвільних справ визначаються законодавством.

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                         О.Б. Халецький

 

Начальник відділу документообігу,

контролю та роботи із зверненнями

громадян апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                        А.М. Талан

Державний реєстратор Кролевецької районної державної адміністрації

Державний реєстратор Кучерявий Олег Володимирович, тел. (05453) 5-18-92, електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Головний спеціаліст Малиновевська Світлана Михайлівна, тел. (05453) 5-14-86, електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                   Керівник апарату Кролевецької 

                                                                                                                   районної державної адміністрації

                                                                                                                                          О.ХАЛЕЦЬКИЙ

                                                                                                                   04.09.2018                                                                  

                                                              

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Кролевецької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Кролевецької районної державної адміністрації ( далі - головний спеціаліст) призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

1.2. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.3.  Головний спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, нормативно-правовими актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями, дорученнями голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату Кролевецької райдержадміністрації,  що відносяться до його компетенції та цією посадовою інструкцією.

1.4. На посаду головного спеціаліста   призначається особа, яка має  вищу освіту не нижчу ступеня бакалавра, молодшого бакалавра; вільно володіє державною мовою.

1.5. В разі відсутності головного спеціаліста  з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо), виконання функціональних обов’язків, покладених на головного спеціаліста забезпечує та розподіляє керівник апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Забезпечує згідно з вимогами управління інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Сумської  обласної державної адміністрації оперативне інформування про основні соціально-економічні та суспільно-політично події в районі, діяльність голови районної державної адміністрації, його заступників, управлінь, служб, відділів, секторів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування з вирішення ними життєво важливих соціально-політичних проблем району, діяльність суб’єктів громадсько-політичних процесів тощо, додаючи при цьому фото матеріали електронною формою.

2.2. Аналізує діяльність політичних партій, громадських організацій, національних товариств та релігійних конфесій, що діють у районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями та релігійними конфесіями у справах здійснення соціально - економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

2.3. Проводить постійний моніторинг за допомогою web-ресурсів, зокрема web-сайтів Президента України, Уряду України, Верховної ради України, Сумської  обласної державної адміністрації та інших, в сфері соціально-політичного стану в Україні та в світі.

2.4. Аналізує висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики. Готує матеріали, статті, до районних засобів масової інформації.

2.5. Розробляє пропозиції щодо заходів спрямованих на взаємодію голови Кролевецької райдержадміністрації з районними організаціями політичних партій, громадських організацій у справах здійснення політичних реформ, розбудови демократичної, соціальної правової держави, розвитку громадянського суспільства.

2.6.  Здійснює підготовку проектів розпоряджень Кролевецької голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції.

2.7. Розглядає за дорученням голови, заступника голови Кролевецької райдержадміністрації, звернення громадян, установ і організацій та вживає необхідних заходів відповідно до законодавства України з питань, які належать до компетенції.

2.8. За дорученням голови, заступника голови Кролевецької райдержадміністрації, дає роз’яснення громадянам щодо виданих розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики.

2.9. Організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з районними осередками політичних партій, громадськими організаціями з питань, які належать до компетенції головного спеціаліста.

2.10. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам Кролевецької райдержадміністрації у вирішенні питань, які стосуються формування і здійснення внутрішньої політики у районі.

2.11. Готує інформаційно-аналітичні матеріали прес-конференцій, «круглів столів», які проводяться в райдержадміністрації.

2.12. Забезпечує зв'язок з місцевими організаціями політичних партій і громадських партій, іншими суб'єктами громадянського суспільства.

2.13. Узагальнює та аналізує інформацію про основні процеси в суспільно-політичній сфері району, у тому числі про діяльність місцевих організацій політичних партій і громадських організацій, заходи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на розвиток громадянського суспільства.

2.14. Виконує інші доручення голови  та керівника апарату Кролевецької  районної державної адміністрації, поточні завдання, які входять до його компетенції.

3. Права

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики та зв’язків з  громадськістю  апарату Кролевецької  районної  державної має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Кролевецької райдержадміністрації,  виконавчих комітетів міської та сільських рад, підприємств, установ та організацій, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення  своєї роботи, планувати свою роботу.

3.3. За дорученням  керівництва Кролевецької райдержадміністрації брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю.

3.4. Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст з питань  внутрішньої політики та зв’язків  з  громадськістю  апарату Кролевецької районної   державної  адміністрації  несе  відповідальність за:    

1) невиконання  або неналежне  виконання  посадових обов’язків, що передбачені  цією  посадовою інструкцією, порушення  етики  поведінки державного  службовця  та  інші  порушення службової дисципліни – дисциплінарну – в межах, визначених чинним  законодавством  про працю  та Законом  України «Про  державну службу»;

2) завдання  матеріальної шкоди  - в межах, визначених чинним  законодавством України.

Діяльність головного спеціаліста підлягає  щорічному  оцінюванню,  показниками роботи якого є результативність,  якість і своєчасність  виконання  посадових обов’язків, дотримання  правил етичної поведінки  державних службовців  та вимог законодавством  у сфері  запобігання  корупції. 

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

5.1. Головний спеціаліст    у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, виконавчими комітетами міської та сільських рад Кролевецького району, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Кролевецькому районі, органами місцевого самоврядування, установами  та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

   

 З посадовою інструкцією ознайомлена: _______________ С.МАЛИНОШЕВСЬКА

«___» _______________2018 р.

 

Завідувач  сектору  організаційної роботи

та управління персоналом  апарату Кролевецької

районної державної адміністрації            ________________    О.ДУЛЯ

«___» ____________2018  р.

 

Завідувач юридичного сектору

апарату Кролевецької районної

державної адміністрації                      ___________________ О.НОСОВЕЦЬ                            

«___» ____________2018 р.

 

Юридичний сектор апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Завідувач сектору Носовець Оксана Анатоліївна, електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  Розпорядження голови Кролевецької

                                                                                                                  районної державної адміністрації

                                                                                                                  28.04.2017 № 396-ОД

                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату Кролевецької районної

державної адміністрації

(нова редакція)

1. Це Положення регулює питання діяльності  юридичного сектору апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі – юридичний сектор).

2. Юридичний сектор  є структурним підрозділом апарату Кролевецької районної державної адміністрації і підпорядковується безпосередньо голові Кролевецької районної державної адміністрації, а з питань діяльності апарату Кролевецької районної  державної адміністрації – керівнику апарату  Кролевецької  районної державної адміністрації.

3. Юридичний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040, розпорядженнями голови Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства та Положенням про апарат Кролевецької районної державної адміністрації, наказами керівника апарату Кролевецької районної  державної адміністрації, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Міністерства юстиції України.

Юридичний сектор проводить свою діяльність на основі річних та квартальних планів юридичного сектору, що затверджуються керівником апарату Кролевецької районної  державної адміністрації та спрямовується на виконання відповідних планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації та її апарату.

4. Положення про юридичний сектор затверджується розпорядженням голови Кролевецької районної державної адміністрації.

5. Основним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства, інших нормативних актів апаратом та структурними підрозділами Кролевецької районної  державної адміністрації, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Кролевецької районної державної адміністрації в судах.

6. Юридичний сектор  спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації.

7. Видання розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної  державної адміністрації, наказів керівника апарату Кролевецької районної  державної адміністрації, а також подання проектів цих актів для їх прийняття без попереднього розгляду та погодження з юридичним сектором не допускається. Юридичний сектор також може залучатись до підготовки доручень першого заступника, заступників голови  Кролевецької районної державної адміністрації, керівника апарату Кролевецької районної  державної адміністрації за узгодженням з керівником апарату Кролевецької районної  державної адміністрації.

8. Пропозиції юридичного сектору  щодо приведення нормативно-правових актів, інших документів Кролевецької районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду.

У разі неврахування пропозицій юридичного  сектору або часткового їх врахування сектор подає голові Кролевецької районної  державної адміністрації письмовий висновок до проекту акта.

9. Юридичний сектор відповідно  до покладених на нього завдань: 

1) організовує  та  бере  участь  у  забезпеченні  реалізації державної  правової політики у відповідній сфері, правильного застосування   законодавства в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації,  на підприємстві що належить до сфери її управління, у представленні інтересів Кролевецької  районної державної адміністрації в судах;

2) розробляє   та   бере   участь   у   розробленні  проектів нормативно-правових актів з питань,  що  належать  до  компетенції Кролевецької районної державної адміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і  міжнародним договорам України проектів розпоряджень та доручень, що подаються на підпис  голові Кролевецької районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) переглядає  разом  із  структурними  підрозділами Кролевецької  районної державної адміністрації розпорядження з питань,  що належать до її компетенції,  з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) інформує голову Кролевецької районної державної адміністрації про необхідність    вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) вносить голові Кролевецької районної державної адміністрації пропозиції щодо  подання розпорядження на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

7) розглядає проекти розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Кролевецької  районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

8) організовує  роботу,  пов'язану  з  укладенням  договорів (контрактів),  бере участь у їх підготовці та здійсненні  заходів, спрямованих  на  виконання  договірних  зобов'язань,  забезпеченні захисту майнових  прав  і  законних  інтересів  районної державної адміністрації,  а  також  погоджує  (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

9) організовує   претензійну  та  позовну  роботу Кролевецької районної державної адміністрації, здійснює контроль за її проведенням;

10) проводить   разом   із   заінтересованими    структурними підрозділами  аналіз  результатів  господарської діяльності Кролевецької районної державної адміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат,   порушення   договірних   зобов'язань,   а   також   стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

11) аналізує матеріали, що надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами   перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації,  готує правові  висновки  за фактами  виявлених  правопорушень  та  бере  участь  в організації роботи з відшкодування збитків;

12) подає пропозиції  керівнику  апарату Кролевецької районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено  до  компетенції  іншого  структурного підрозділу); (підпункт 12 пункту 9 у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 12.09.2018 № 1066-ОД)        

13) сприяє  правильному  застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові Кролевецької  районної державної адміністрації  письмовий  висновок  з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

14) здійснює методичне керівництво правовою роботою в апараті та структурних підрозділах Кролевецької  районної державної адміністрації,  що  належить  до сфери її управління,  перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд  голові Кролевецької районної державної адміністрації  щодо її поліпшення, усунення недоліків у  правовому  забезпеченні  діяльності  органу, вживає  заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору,  виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

15) веде  облік  актів  законодавства і міжнародних договорів України,  забезпечує  підтримання  їх  у  контрольному  стані   та зберігання;

16) збирає інформацію про офіційне  оприлюднення  актів законодавства в друкованих виданнях;

17) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємства,  що належить до сфери управління районної державної адміністрації;

18) організовує і проводить роботу,  пов'язану з  підвищенням кваліфікації  працівників юридичного сектору Кролевецької районної державної адміністрації, та підприємства, що належить до сфери її управління,  роз'яснює застосування  законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації,  а  також  за дорученням голови Кролевецької  районної державної адміністрації   розглядає звернення громадян,  звернення та запити народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

19) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації;

20) забезпечує  в установленому порядку представлення інтересів Кролевецької районної державної адміністрації  в судах та інших органах;

21) організовує та забезпечує роботу громадської приймальні при Кролевецькій районній  державній  адміністрації  із надання безоплатної первинної правової допомоги (підпункт 21 пункту 9 виключено відповідно до розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 09.01.2018 № 5-ОД, у зв’язку з цим  підпункт 22 пункту 9  вважати  відповідно підпунктом 21 пункту 9).

10. Покладення на юридичний сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

11. Юридичний сектор має право:

1) перевіряти дотримання законності в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації,  підприємствах що належить до сфери її управління;

2) одержувати   в   установленому   порядку   для   виконання покладених   на   нього  завдань  необхідні  документи,  інформацію, довідки,   розрахунки,   інші   матеріали   від   посадових  осіб територіальних (місцевих, регіональних) органів, і підприємств, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. З метою   забезпечення  своєчасного  виконання  завдань,  які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані  невідкладно  подавати  необхідні  матеріали на вимогу юридичного сектору;

3) залучати  за  згодою  керівників  структурних  підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень, доручень  та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати  голову Кролевецької районної державної адміністрації про покладення  на юридичний сектор обов'язків,  що виходять за межі його компетенції,  а також  про  випадки  неподання  або  несвоєчасного подання на вимогу юридичного сектору необхідних матеріалів посадовими особами   територіальних  (місцевих,   регіональних) органів, і підприємств,  що належить до сфери управління  районної державної адміністрації.

12.   Кролевецька районна державна адміністрація  зобов'язана створювати  умови  для  належної  роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору,   забезпечувати  їх окремим приміщенням, телефонним та електронним  зв'язком,  сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання  службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових  питань,  електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

13. Структура сектору і чисельність працівників затверджуються головою Кролевецької районної державної адміністрації.

14. Юридичний сектор апарату Кролевецької районної державної адміністрації  очолює  завідувач, який  призначається на посаду  та звільняється з посади керівником  апарату Кролевецької районної державної адміністрації  згідно із законодавством  про державну  службу  за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня. (пункту 14 у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 12.09.2018 № 1066-ОД)

15. На посаду завідувача юридичного сектору  призначається громадянин України, який вільно володіє державною мовою та має вищу освіту юридичного спрямування, не нижче ступеня магістра; досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

16. На посаду  головного спеціаліста  юридичного сектору призначається громадянин України, який  вільно володіє державною мовою та має ступінь вищої освіти  молодшого бакалавра або бакалавра юридичного спрямування.

17. Завідувач юридичного сектору:

1) забезпечує   виконання  завдань,  покладених  на  юридичний сектор;

2) здійснює контроль та координує діяльність працівників юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

3) подає пропозиції  керівнику  апарату Кролевецької районної державної адміністрації  щодо заохочення  або притягнення до відповідальності  згідно із законодавством  працівників юридичного сектору. (підпункт 3 пункту 17 у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 12.09.2018 № 1066-ОД) 

18. У разі відсутності  завідувача  юридичного сектору з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо), виконання обов’язків здійснює працівник, на якого розпорядженням голови Кролевецької районної державної адміністрації покладається виконання цих обов’язків.

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                                             О.Б.Халецький

 

Завідувач  юридичного  сектору

апарату Кролевецької районної

державної адміністрації                                                                             О.А.Носовець

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Корнієнко Андрій Іванович, тел. (05453) 5-18-74, електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  Розпорядження голови Кролевецької

                                                                                                                  районної державної адміністрації

                                                                                                                  17 вересня 2018 року №1071-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

 Кролевецької районної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації і є структурним підрозділом апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

2. Відділ ведення Реєстру підзвітний та підконтрольний голові Кролевецької районної державної адміністрації, відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується керівникові апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

3. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами Міністерства закордонних справ України, голови Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації,наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації,а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті  70 Конституції України (далі - виборці) і проживають або перебувають на території Кролевецького району;

складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

5. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) та рішеннями   розпорядника  Реєстру,  прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі „Державний реєстр виборців”;

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24) розробляє проекти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації та наказів керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, що відносяться до компетенції відділу ведення Реєструу визначених законодавством випадках;

25) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кролевецької районної державної адміністрації;

26) забезпечує в межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

27) організовує роботу з укомплектування, зберігання та використання архівних документів;

28) забезпечує захист персональних даних;

29) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законами України „Про Державний реєстр виборців”, „Про звернення громадян” та „Про доступ до публічної інформації”;

30) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

31) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

7. Відділ ведення Реєстру має право:

1) одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих  питань фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення  роботи відділу ведення Реєстру з ведення персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системою зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу ведення Реєстру.

8. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

9. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

забезпечує виконання на відповідній території  Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

видає накази в паперовій або електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у випадках та в порядку, визначених Законом та постановами Центральної виборчої комісії, організовує і контролює їх виконання;

знищує в установленому порядку електронні документи після закінчення строків їх зберігання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Начальник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються та звільняються з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації  згідно  із  законодавством  про державну службу.

11. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 „Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців”.

12. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

 

 

Керівник апарату                                                                            О.ХАЛЕЦЬКИЙ

                              

Начальник  відділу ведення

Державного реєстру виборців

апарату                                                                                           А.КОРНІЄНКО