Районна газета

Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними оранами Кролевецької районної державної адміністрації

Завідувач сектору - Безверхий Микола Володимирович, тел. (05453) 5-24-45, електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Розпорядження голови Кролевецької        

                                                                                                          районної державної адміністрації

                                                                                                          18.02.2020  № 45-ОД

 

Положення 

про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Кролевецької районної державної адміністрації

1. Це Положення регулює питання діяльності сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Кролевецької районної державної адміністрації.

2. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту,  взаємодії з правоохоронними органами Кролевецької районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

3. Сектор підконтрольний та підзвітний голові Кролевецької районної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Управлінню взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах повноважень згідно із законодавством, а з  питань діяльності сектору - заступнику голови Кролевецької районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

4. Сектор у своїй роботі керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Кролевецької районної державної адміністрації, наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Основними завданнями сектору є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузях оборонної роботи та цивільного захисту населення на території Кролевецького району;

2) організація взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадян, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, направлених на реалізацію повноважень голови Кролевецької районної державної адміністрації щодо координації функцій у цій сфері.

6. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

З питань взаємодії з правоохоронними органами:

1) співпрацює з органами прокуратури, поліції, служби безпеки України в питаннях реалізації на території Кролевецького району заходів державних, регіональних та місцевих програм профілактики правопорушень та протидії злочинності, забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

2) координує розроблення проєктів програм профілактики правопорушень і забезпечення правопорядку за участю структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування;

3) узагальнює інформацію про стан виконання в районі заходів  державних і регіональних програм профілактики правопорушень та протидії злочинності, забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

4) готує на розгляд колегії Кролевецької районної державної адміністрації інформацію про стан злочинності в районі, визначає основні напрямки боротьби з нею, вживає заходів щодо виконання прийнятих рішень;

5) вивчає досвід роботи виконавчих комітетів місцевих рад, громадських формувань з охорони громадського порядку, надає їм методичну допомогу у вдосконалені форм і методів організаційної роботи із попередження правопорушень, висвітлює цей досвід у засобах масової інформації;

6) спільно з правоохоронними органами контролює роботу громадських формувань з охорони громадського порядку та здійснює  їх облік та аналіз діяльності;

7) здійснює розроблення проєктів розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, рішень Кролевецької  районної ради, які вносяться на її розгляд головою Кролевецької районної державної адміністрації з питань оборонної роботи, цивільного захисту, забезпечення законності і правопорядку;

8)  забезпечує спільно із структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації розгляд листів, запитів та інших матеріалів, що надходять від правоохоронних органів;

9) розробляє проєкти програм профілактики злочинності та правопорушень за участю  структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

З питань оборонної роботи:

1) за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації  організовує виконання завдань територіальної оборони в межах, визначених чинним законодавством;

2) сприяє проведенню призову громадян на строкову військову, альтернативну (невійськову) службу;

3) разом з військовим комісаріатом забезпечує виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» посадовими особами і громадянами, установами, підприємствами і організаціями;

4) сприяє службовій діяльності військового комісаріату в мирний час та у разі оголошення мобілізації;

5) бере участь у плануванні і координації заходів з підготовки та ведення територіальної оборони;

6) готує та подає до Сумської обласної державної адміністрації звіти про стан оборонної роботи в районі;

7) організовує надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби;

8) сектор в межах повноважень надає організаційно-методичну та іншу  допомогу  виконавчим комітетам місцевих рад в організації оборонної роботи.

З питань цивільного захисту населення:

1) аналізує стан та тенденції техногенної та природної безпеки в Кролевецькому районі, здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення,

обробку, аналіз і оприлюднення інформації, вживає заходів до усунення виявлених у цій сфері недоліків;

2) здійснює відповідно до законодавства нагляд і контроль за виконанням вимог цивільного захисту і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території та об’єктах;

3) здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організацію роботи районної евакуаційної комісії;

4) координує діяльність сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

5) забезпечує організацію зв’язку та оповіщення керівного складу органів управління і сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, а також організацію зв’язку та оповіщення на особливий період в умовах надзвичайного стану чи при загрозі проведення терористичних актів;

6) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням і цільовим використанням матеріальних резервів  для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

7) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту , спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

8) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

9) координує роботу щодо накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення, або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

10) визначає разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (за участю і погодженням відповідних територіальних    органів МНС) склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

11) під час проведення аварійно-рятувальних та інших першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням аварійно-рятувальних сил МНС, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

         12) організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

         13) погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів територіальної ЄДС ЦЗ;

14) організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;

15) формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення району;

         16) здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільної оборони (цивільного захисту), захисту населення і територій та готовності територіальних і функціональних підсистем ЄДС ЦЗ на  території району;

         17) готує та подає до Сумської обласної державної адміністрації звіти та донесення з питань цивільного захисту;

18) здійснює розроблення проєктів програм, розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення;

19) організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту і готовності територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

20) розробляє і реалізовує (у взаємодії з відповідними територіальними органами МНС) заходи щодо участі органів управління та сил цивільної оборони і територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у виконанні завдань територіальної оборони та антитерористичній діяльності;

21) організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.

7. Сектор розглядає, за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації, звернення громадян, установ і організацій, запити і звернення народних депутатів та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що належать до компетенції сектору.

8. Сектор забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

9. Сектор забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно інформації з обмеженим доступом.

10. Сектор здійснює інші, передбачені законодавством функції, які випливають з покладених на нього завдань.

11. Сектор має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи, матеріали а також інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить інформацію «Для службового користування», необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за їх згодою);

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору.

12. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади, а також організаціями, підприємствами та установами, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

13. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

14. На посаду завідувача та головного спеціаліста сектору призначаються особи відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

15. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації Положення про сектор;

3) затверджує посадову інструкцію головного спеціаліста сектору та розподіляє обов’язки;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

5) звітує перед головою, заступником голови та керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів;

6) забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни у секторі;

7) здійснює особистий прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції сектору;

8) здійснює інші повноваження визначені законодавством.

16. У разі  відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору, згідно з наказом керівника державної служби, окрім роботи з документами «Для службового користування».

17. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору  визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

18. Рішення щодо реорганізації, ліквідації сектору, затвердження складу  комісії з припинення сектору (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) в установленому законодавством порядку приймає голова Кролевецької районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату

 

Олег ХАЛЕЦЬКИЙ

 

Головний спеціаліст сектору

з питань цивільного захисту,

екології  та охорони праці

 

 

 

 

Микола ГУРИН

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Анцибор Олексій Віталійович, електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Розпорядження голови Кролевецької             

                                                                                                     районної державної адміністрації

                                                                                                     24.02. 2020 року № 54-ОД

      

Положення

про відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Кролевецької районної державної адміністрації

1. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Кролевецької районної державної адміністрації(далі – відділ) є структурним підрозділом  Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється  головою Кролевецької районної державної адміністрації,   входить до її складу і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підконтрольний  та  підзвітний  голові  Кролевецької районної державної адміністрації, відповідним структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується  керівнику  апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах   повноважень згідно із законодавством, а з  питань діяльності  відділу - заступнику голови  Кролевецької районної державної  адміністрації відповідно до розподілу  обов’язків.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України,енергетики та захисту довкілля України,розпорядженнями голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації, наказами керівників відповідних структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.  

4. Основним завданням відділу є забезпечення державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства, інфраструктури, енергетики, екології та захисту довкілля на території Кролевецького району.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  організовує  виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

2)  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)  надає адміністративні послуги;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально – економічного розвитку району та проєктів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до Кролевецької районної державної адміністрації;

5)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6) розробляє проєкти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації;

7)  бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, проєктів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

8)  бере участь у підготовці звітів голови Кролевецької районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  Кролевецької районної ради;

9)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кролевецької районної державної адміністрації;

10)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

12)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;

14)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16)  надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань соціально – економічного розвитку  відповідної території;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18)  сприяє органам місцевого самоврядування у вирішення питань соціально - економічного розвитку району у межах своїх повноважень.

6. Відділ відповідно до покладених на ньогозавдань за напрямками:

У сфері містобудування та архітектури:

1)  бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до Кролевецької районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) аналізує стан містобудування на відповідній території, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

3) координує суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

4) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, додержання стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

5) організовує в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово – паркових, паркових та історико – культурних ландшафтів;

6) бере участь у підготовці рішень щодо планування території Кролевецького району;

7) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території Кролевецького  району;

8)  здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території  Кролевецького району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (схеми планування території району, генеральні плани і плани зонування населених пунктів та детальні плани територій); 

- забудови та іншого використання території Кролевецького району;

9) сприяє розробленню та проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів Кролевецького району;

10)  вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів Кролевецького району, іншої містобудівної документації;

11)  забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частині першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

12) бере участь у підготовці щодо встановлення режиму забудови території, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

13)  у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно – територіального устрою Кролевецького району;

14) координує діяльність:

- суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території Кролевецького району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

15)  надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

16)  надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

17) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Кролевецького району;

18)  здійснює оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

19) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території Кролевецького району;

20)   сприяє створенню та оновленню картографічної основи відповідної території;

21)  забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо – геодезичних матеріалів;

22)  співпрацює з органами державного архітектурно – будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

23)   надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

24)  виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавством та нормативно – правовими актами;

25) приймає рішення про присвоєння та зміни адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна.

У сфері житлово – комунального господарства:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово – комунального господарства, подає до Кролевецької районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово – комунального господарства відповідно до державних і місцевих програм;

3)  забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проєктів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

4)  взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово – комунальних послуг;

5)  розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово – комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також в  умовах виникнення надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

6)  реалізує державну політику з питань формування та утримання житлового фонду  соціального призначення, гуртожитків і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

7)  здійснює моніторинг ведення органами місцевого самоврядування обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

8)  вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними і регіональними програмами;

9)  розробляє питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду;

10) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями програми енергоефективності та енергозбереження у житлово – комунальному господарстві;

11)  розробляє і реалізовує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

12) забезпечує реалізацію повноважень Кролевецької районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених правил і норм у сфері водопостачання та водовідведення, а також забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами;

13)  бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

14)  здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

15)  надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району, а також  щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення та роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

16)  сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проєктування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово – комунального господарства;

17) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проєктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури;

18)  здійснює інші повноваження у сфері житлово – комунального господарства відповідно до законів.

У сфері інфраструктури (транспорту, дорожнього господарства, будівництва), енергетики (енергозбереження):

1) забезпечує реалізацію державної політики у паливно - енергетичному комплексі, галузі транспорту, зв’язку, у сфері будівництва,розвитку соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії, промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності убудівництві та у сфері енергозбереження;

2) надає пропозиції до розробки державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;

3) забезпечує виконання у межах повноважень відділу державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;

4) забезпечує впровадження нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії; розроблення програм енергозбереження;

5) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

6) веде облік підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку, установ та організацій, що належать до сфери управління Кролевецької районної державної адміністрації;

7) розробляє пропозиції щодо формування, регулювання, розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту та зв’язку;

8) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мереж маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах Кролевецького району;

9) здійснює контроль за маршрутами і графіками руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності;

10) формує мережу автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Кролевецького району;

11) формує та веде реєстр внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Кролевецького району;

12) забезпечує укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кролевецького району (внутрішньорайонні маршрути), контроль за виконанням умов укладеного договору.

У сфері екології та захисту довкілля:

1) координує відповідно до чинного законодавства діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування, забезпечення екологічної безпеки;

2) організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на районному рівні;

3) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

4) забезпечує ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць видалення відходів;

5)  вирішує в межах компетенції питання природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

6) вивчає проблемні питання діяльності підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування, та сприяє їх вирішенню.

7. Відділ має право:

1)  одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)  брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3)  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  Кролевецької районної державної адміністрації у відповідній галузі;

5)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6)  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань що належать до їх компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на  посаду  і звільняється  з посади керівником  апарату  Кролевецької районної державної адміністрації  згідно із законодавством  про державну  службу  за погодженням  з органом  виконавчої влади  вищого  рівня.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором Кролевецького району.

У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладається виконання цих обов’язків наказом керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

10. Начальник відділу:

1)  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у  відділі;

2) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації  положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

8)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Кролевекцької районної державної адміністрації;

10)  видає у межах своїх повноважень накази, в тому числі про затвердження містобудівних умов та обмежень та про внесення змін до містобудівних умов та обмежень;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Кролевецької районної державної адміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу Сумської обласної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає  голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Відділ не є юридичною особою  публічного права,  може мати печатку зі своїм  найменуванням без зображення Державного Герба України, власні бланки.

 

Керівник апарату

 

Олег ХАЛЕЦЬКИЙ

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального господарства

 

 

 

Олексій АНЦИБОР

 

 

 

Кролевецький відділ Шосткинської місцевої прокуратури

Кролевецький відділ Шосткинської місцевої прокуратури

41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 3

тел. (05453) 9-55-68, 9-17-42, 9-50-98

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Графік роботи:

- початок робочого дня 9.00 год.

- закінчення робочого дня 18.00 год.

- перерва на обід з 13.00 до 14.00 год.

- вихідні дні: субота, неділя.

 

Графік особистого прийому громадян:

Здійснює керівник Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури Моісеєнко Павло Олексійович - щопонеділка з 9.00 год. до 17.00 год.

Керівництво:

Керівник Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури Моісеєнко Павло Олексійович тел. (05453) 9-17-42 

 

 Інформація оновлена 30.09.2015 року

ПРОКУРОР ЗАХИСТИ ПРАВА МЕШКАНЦЯ М.КРОЛЕВЕЦЬ НА ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

У червні поточного року прокурор Кролевецького району звернувся до місцевого суду в інтересах громадянина України, місцевого жителя, Х. , оскаржуючи незаконні дії Управління Пенсійного фонду України щодо відмови у поновленні виплати пенсії по інвалідності. За рішенням суду, дії органу пенсійного фонду визнано незаконними та зобов’язано виплатити громадянину Х. пенсію за минулий період, починаючи з 2011 року. Вказане рішення було оскаржене відповідачем, на даним час справу направлено на розгляд до Харківського апеляційного адміністративного суду.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПОПУТНИК

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадянина Л. про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій).

Під час судового розгляду встановлено, що 12.06.2015 близько 18.00 години громадянин Л. прямуючи до м. Конотоп, Сумської області у власних справах, як попутник, зупинив автомобіль «Рено Магнум» під керуванням водія К., який рухався вказаною автодорогою в напрямку державного кордону з Російською Федерацією. Під час руху гр.Л. за допомогою заздалегідь заготовленого ним полімерного іграшкового пістолету чорного кольору, який направив у бік потерпілого, виказуючи погрози застосувати зброю, наказав потерпілому передати йому грошові кошти, виказуючи при цьому погрози життю та здоров’ю шляхом демонстрації застосування пістолету, який потерпілий сприймав за реальний. На вимогу нападника потерпілий передав останньому гроші в сумі 3500 гривень та 5000 рублів РФ, якими нападник заволодів.

Вироком Кролевецького районного суду від 17.08.2015 року гр.Л. засуджено за вчинений злочин до позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.

НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Право приватної власності, як і будь-яке інше, підлягає захисту. Засади для цього створює Конституція, яка визначає, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності, у тому числі держава захищає право власності через уповноважені органи.

У теплу пору року на дорогах ми бачимо багато громадян, які впевнено сідають за руль достатньо не дорогих засобів пересування – мопедів, моторолерів, скутерів, велосипедів.  Між іншим, щасливий власник такого транспортного засобу може стати  і потенційною жертвою злочинців, які використовуючи елементарні прийоми  злодійської справи, можуть досить просто заволодіти велосипедом.  

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадянина Д. про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище).

Під час судового розгляду встановлено, що в денний час наприкінці квітня 2014 року гр.Д., перебуваючи на подвір’ї господарства свого знайомого в м.Кролевець та виявивши відсутність господарів, знаючи, що в сараї господарства зберігається належний потерпілому мопед марки «JBW50-11B», з метою крадіжки цього майна проник через незачинені двері в приміщення сараю, звідки таємно викрав, вивів з двору і таким чином незаконно заволодів належним потерпілому транспортним засобом, мопедом марки «JBW50-11B» вартістю 2128 грн., яким розпорядився на власний розсуд.

Вироком Кролевецького районного суду від 10.09.2015 року гр.Д. засуджено за вчинений злочин до позбавлення волі на строк 3 роки.

Вкотре хотілося б застерегти власників транспортних засобів про небезпечність залишення свого транспортного засобу без запірного пристрою та без догляду, навіть на декілька хвилин.   

САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

Прокуратурою Кролевецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику) щодо самовільного зайняття земельної ділянки належної громаді с.Ленінське. На даний час проводиться необхідний комплекс слідчих заходів з метою встановлення усіх обставин події.      

Довідково: санкція ч.1. ст.197-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців. 

СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК!

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадянина С. за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

Під час судового розгляду встановлено, що 23 травня 2015 року близько 15 год. 30 хв. С., будучи судимим за крадіжки чужого майна, з метою вчинення аналогічного злочину знаючи про відсутність господаря вдома, шляхом вільного доступу проник до господарства Н., розташованого за адресою с. Луч Кролевецького району, після чого шляхом відкриття вхідних дверей проник в будинок, звідки викрав майно, загальна вартість якого становить 1114 грн.

Також під час судового розгляду встановлено, що 14 червня 2015 року близько 17:00 год. С., перебуваючи в будинку за місцем реєстрації та проживання,  скориставшись відсутністю своєї матері О., яка проживає в окремій кімнаті, за цією ж адресую, через вхідні двері, які не були закриті на запираючий пристрій, проник до її кімнати, звідки викрав належне їй майно, загальна вартість якого становить 1261 грн.

Вироком Кролевецького районного суду С. визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців. 

На даний час вирок не набрав законної сили. 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Прокуратурою Кролевецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом того, що на території Мутинської сільської ради поблизу с. Кащенкове Кролевецького району невстановлені особи займалися незаконним виготовленням деревного вугілля, забруднюючи навколишнє середовище.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.1 ст.241 КК України (забруднення атмосферного повітря).

На даний час проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії направлення на повне, всебічне та об’єктивне розслідування вказаної події.

Довідково: санкція ч.1 ст.241 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого. 

БЕЗГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ! 

Прокуратурою Кролевецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінально провадженні за фактом безгосподарського використання земель.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесенні за ст.254 КК України (безгосподарське використання земель).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Т. на отриманій для городництва в тимчасове платне користування в МКП «Здоров’я» земельній ділянці, площею 0,55 га, розташованій в районі об’їзної дороги в м.Кролевець, самовільно, за допомогою орендованого бульдозера, порушив структуру ґрунту, знявши верхній родючий шар, з метою пошуку металобрухту.

На даний час проводяться усі необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об’єктивне розслідування вказаної події.

Довідково: санкція ст.254 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ "ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ" ТА "ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ ДОВІРИ" В ПРОКУРАТУРІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З метою своєчасного отримання та оперативного реагування на факти корупції та інших ганебних вчинків, в прокуратурі Сумської області функціонує "телефон довіри" та «електронна скринька довіри».

Інформація про корупційні правопорушення, вчинення інших ганебних вчинків, а також про порушення закону, які можуть завдати істотної шкоди інтересам громадян та держави, якщо не будуть негайно усунуті, стосовно працівників прокуратури Сумської області приймається на «телефон довіри» у робочий час (понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45), на «електронну пошту довіри» - цілодобово.

Приймання повідомлень на «телефони довіри» та «електронну пошту довіри» в прокуратурі області здійснює старший прокурор відділу запобігання та протидії корупції у територіальних прокуратурах управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України, дислокований у прокуратурі Сумської області.

 «Телефон довіри» прокуратури Сумської області:

(0542)  22-02-14

«Електронна скринька довіри»:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 ПРО РОБОТУ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

Захист прав і свобод громадян, юридичних осіб і депутатів усіх рівнів, їх гарантій визначають основний зміст діяльності органів прокуратури. Звернення є джерелом інформації, що відображає стан законності в тій чи іншій сфері правовідносин.

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст.40 Конституції України. Тим самим держава гарантує громадянам України право впливати на точне, відповідно до закону, функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, гарантує відстоювання ними своїх законних прав та свобод.

Відповідно до вимог галузевого наказу робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку, а основними критеріями оцінки цієї  роботи є вжиття вичерпних заходів до задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.

Звертаючись з письмовою заявою до органів прокуратури, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення розглядаються і  вирішуються  у  термін  не  більше одного  місяця  від  дня їх надходження,  а ті,  які не потребують додаткового вивчення,  - невідкладно,  але не пізніше  п'ятнадцяти днів  від  дня  їх  отримання.  Якщо  в  місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   щоповідомляється  особі,  яка подала звернення.  При цьому загальний термін  вирішення  питань,  порушених   у   зверненні,   не   може перевищувати сорока п'яти днів.

У разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції прокуратури, вони в 5-денний термін направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо. У таких випадках про прийняття такого рішення письмово повідомляється заявнику.

За шість місяців 2015 року прокуратурою Кролевецького району розглянуто 145 звернень громадян.Прийом громадян у прокуратурі Кролевецького району проводиться без попереднього запису щодня, крім вихідних.

За вказаний період на особистому прийомі в прокуратурі Кролевецького району прийнятий 71 громадянин, особисто прокурором району 34 громадянина.

ПРОКУРАТУРОЮ РАЙОНУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ЗА ФАКТОМ РОЗБІЙНОГО НАПАДУ

Прокуратура Кролевецького району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області 13 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу).

В ході проведенного досудового розслідування було встановлено особу злочинця, яким виявився Л. 1992 року народження.16.06.2015 Л. повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час у вказаному провадженні проводяться всі необхідні слідчі дії з метою повного, всебічного та об’єктивного з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

ПРОКУРАТУРОЮ КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ПІДТРИМАНО ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЗА ФАКТОМ НЕЗАКОННОГО ПОРУБУ ДЕРЕВ У ЛІСІ, ЩО СПРИЧИНИЛО ІСТОТНУ ШКОДУ

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадян В. та Ш. за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України (незаконний поруб дерев у лісі, що спричинило істотну шкоду).

Під час судового розгляду встановлено, що 08.05.2015, у вечірній час, В. діючи за попередньою змовою зі своїм товаришем Ш. без відповідного дозволу, умисно, діючи таємно від сторонніх осіб, незаконно, зрізали бензопилою на території Кролевецького лісництва ДП «Кролевецький Агролісгосп», 13 сироростучих дерев породи сосна, загальною кубомасою 17,27м. куб., що призвело до зниження повноти насаджень, розрідження крони дерев і надходження надлишкового світла, пошкодження лісової підстилки, підросту та підліску лісового насадження, чим заподіяли істотну шкоду. В результаті протиправних дій, які виразились у самовільному порубу дерев у лісі, Кролевецькому лісництву ДП «Кролевецький Агролісгосп» було заподіяно шкоду у розмірі 68726,98 грн., яку підозрювані під час досудового розслідування відшкодували в повному обсязі.

Кролевецьким районним судом 16.06.2015 В. та Ш. визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України та ухвалено обвинувальний вирок.

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює право на оскарження рішень, а також дій, бездіяльності розпорядників інформації, а так само відповідальність за такі дії (ст.23, 24 Закону).

Відповідно до вказаних вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

Верховною Радою України 14.10.2014 прийнято Закон України №1697-VII «Про прокуратуру», який 25.10.2014 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №206 (5956).

Підпунктом 2, пункту 5 розділу XII Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII внесено зміни до низки законодавчих актів України, зокрема до ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно яких протоколи про адміністративні правопорушення за порушення права на інформацію та права на звернення за ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») мають право складати: уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (вказані зміни набрали чинності з 26.10.2014 року).

Тобто, вказаними змінами прокурори позбавлені права складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЇ!

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадян Д. та Л. за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Під час судового розгляду встановлено, що 06.09.2014 Д. та Л. маючи умисел на заволодіння майном З. шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб,  представившись працівниками організації «Червоний Хрест», під приводом надання медичної допомоги зайшли до квартири З та видаючи себе за медичних працівників, запропонували останньому, пройти курс лікування, що полягав у проведенні фізіотерапевтичних процедур у декілька сеансів, на що остання, перебуваючи у довірливому стані, не розуміючи вчинюваних відносно неї протиправних дій, погодилася та передала Л. заздалегідь обумовлені в усній формі грошові кошти у сумі 1490 грн. в рахунок подальшого виконання ними своїх зобов’язань.

Аналогічні дії Д. та Л. вчинили 25.12.2014, відносно іншої жительки м.Кролевець.

Отримавши від громадян обумовлені грошові суми Д. та Л. залишали квартири, та більше на зв’язок не виходили, так як взагалі не збиралися надавати вказані послуги.

Вироком Кролевецького районного суду Д. та Л. визнано винними у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначене справедливе покарання.

Крім цього, звертаю увагу жителів м.Кролевець та Кролевецького району на те, що  останнім часом стає популярним телефонне шахрайство. Телефонують батькам і повідомляють, що їх дитина потрапила в якусь неприємну ситуацію, наприклад, його, затримала міліція з наркотиками чи вона вчинила якийсь інший злочин   і може бути відкрито кримінальне провадження, якщо люди терміново не принесуть якусь відповідну суму грошей. Як правило, люди будучи в схвильованому стані забувають навіть зателефонувати своїй дитині, щоб дізнатися де вона знаходиться в цей момент та перераховують на вказаний шахраями рахунок кошти.

Також, поширеною схемою серед шахраїв є дистанційне зняття коштів за допомогою послуги — «Операція без картки»: шахраї телефонують, представляються працівниками банку й пропонують потерпілим підключити різного роду послуги. Для здійснення своєї злочинної діяльності шахраям потрібно мати лише мобільний номер та картковий рахунок (16 символів).  При отримані такого дзвінка з відповідним СМС-повідомленням необхідно звернутися до правоохоронних органів й нічого не повідомляти зловмисникам.

Вказана схема шахраїв, пов’язана з банківськими операціями є однією з безлічі, тому звертаємо Вашу увагу, що ні в якому разі ні в телефонному режимі, ні в Інтернет мережі нікому не повідомляйте номер банківської картки, цифри над чи під магнітною стрічкою на зворотній стороні картки, пін-код та інші дані, щоб уникнути вище вказаних випадків.

ПРОКУРАТУРОЮ КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ДО СУДУ СПРЯМОВАНО ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО

Прокуратурою Кролевецького району до суду спрямовано обвинувальний акт відносно громадянина П. за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілого) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 січня 2015 року, у вечірній час, точна година досудовим розслідуванням не встановлена, Т., М., та Ш. прийшли до будинку свого знайомого П., де стали спільно проводити час. Через деякий час М. та Ш. пішли з будинку П., а Т. відмовилася покинути будинок, у зв’язку з чим між Т. та П. виникла суперечка. В ході даної суперечки, П., на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, пов’язаних із небажанням Т. покинути його житло, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, наніс один удар ногою в життєво важливий орган Т., заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження, від яких остання померла в Кролевецькій ЦРЛ.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.              

СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ – ЗА ВБИВСТВО МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення відносно громадянина Н. за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило загибель людини), п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини), ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Під час судового розгляду встановлено, 04.12.2014 близько 06.00 години Н. перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов в будинок за місцем свого фактичного проживання, де вчинив сварку зі співмешканкою Г., під час якої, діючи умисно, руками наніс останній близько п’яти ударів по різним частинам тіла. Внаслідок побиття потерпілій заподіяні тілесні ушкодження які до висновку судово-медичного експерта відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Після побиття громадянином Н. потерпіла Г. втекла з будинку за допомогою, при цьому залишивши вдома малолітнього сина – Д., який спав у спальній кімнаті будинку, про що Н. було відомо. Після вказаного конфлікту Н., перебуваючи в будинку, з мотивів неприязних відносин, виниклих в ході сварки з Г., переслідуючи мету та маючи умисел на знищення будинку та майна потерпілих умисно вчинив підпал житлового будинку. Впевнившись, що підпалені ним речі розгорілися та підпал здійснився, Н. втік з будинку, створивши обстановку, що призвела до загибелі малолітнього Д. який спав в спальній кімнаті будинку.                     

При цьому Н., достовірно знаючи, що в будинку перебуває малолітній Д. вік якого йому був відомий, свідомо допускав можливість його загибелі від підпалу будинку.

Вироком Кролевецького районного суду Н. за вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень засуджено до 15 років позбавлення волі.

На даний час вирок не набрав законної сили.

 ПРОКУРАТУРА КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ 

Прокуратура Кролевецького району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області 22 жовтня 2014 року за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження М. своєму співмешканцю П., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування було зібрано достатньої доказів для пред’явлення М. підозри у вчиненні вказаного злочину.

Стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Станом на 24.12.2014 у вказаному кримінальному провадженні проведені всі необхідні слідчі та процесуальні дії для завершення досудового розслідування, матеріали даного провадження з обвинувальним актом направлені до суду. 

ПРОКУРАТУРА КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА ЗАХИСТІ ПРАВ ДІТЕЙ

Діти – це наше майбутнє, а також особлива соціально-демографічна група населення віком від народження до вісімнадцяти років, яка має свої специфічні потреби, інтереси та права, але не володіє достатньою спроможністю відстоювати їх перед суспільством.

Діти, у силу властивого їм недостатнього для самостійного життя рівня фізичного, розумового, психічного розвитку й життєвого досвіду, завжди мали потребу в повсякденній опіці дорослих, а на рівні державної влади й місцевого самоврядування - у соціальному захисті. Тому утримання дітей, задоволення їх розумних потреб, захист від негод і небезпек завжди були й залишаються природною потребою й обов'язком людини, суспільства, держави.

Батьківські права не можуть здійснюватися в супереч інтересам дітей. Забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи їх батьків. При здійсненні батьківських прав батьки не мають права завдавати шкоду фізичному і психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку.

Позбавлення батьківських прав є одним із крайніх заходів впливу, який застосовується лише за рішенням суду у виключних випадках.

Так, протягом 2014 року за участю прокуратури Кролевецького району в судовому порядку було поновлено права 7 дітей, батьки яких не виконували покладених на них обов’язків по догляду та піклуванню за своєю дитиною.

Судовими рішеннями недобросовісних батьків було позбавлено їх батьківських прав та стягнуто з них аліменти на утримання дитини, а дітей передано на піклування близьким родичам, які виявили бажання піклуватися про дитину або у випадку відсутності таких до дитячих установ.

Окрім того, протягом 2014 року за рішенням суду  матері, яка виправилась та почала належним чином виконувати батьківські обов`язки була повернута дитина.

ПРОКУРАТУРА КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ 

Прокуратура Кролевецького району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області 04 грудня 2014 року за фактом навмисного вбивства малолітньої дитини, яке вчинене шляхом підпалу будинку в якому перебував малолітній, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, п.2 ч.2 ст.115 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні встановлено особу, яка вчинила вище вказані діяння, якій пред’явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, п.2 ч.2 ст.115 КК України.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії направлені на повне, всебічне та об’єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. 

ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ – СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  ч.1 ст.289, ч.2 ст.289 КК України.   

Під час судового розгляду встановлено, що протягом тривалого часу неповнолітній уродженець Кролевецького району В., який протягом останніх декількох років навчався та проживав в м. Конотоп приїздив до м. Кролевець, де шукав скутера, залишені без нагляду їх власниками та незаконно викрадав їх.

Останній раз, в серпні місяці В. приїхав в м. Кролевець разом зі своїми двома товаришами К. та Ч., де вже діючи групою осіб вчинили незаконне заволодіння двома скутерами, під час викрадення останнього скутера були затримані працівниками Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області.

Вироком Кролевецького районного суду неповнолітнього В. засуджено до 4 років позбавлення волі, К. та Ч. - до 2 років позбавлення волі, звільнені від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

На даний час вирок не набрав законної сили.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

Протягом 8 місяців 2014 року прокуратурою Кролевецького району Сумської області на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», наказу Генерального прокурора України № 9гн від 21 червня 2011 року «Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України», здійснено ряд організаційних і практичних заходів з метою забезпечення кваліфікованого та своєчасного вирішення звернень громадян, поновлення порушених прав.

За вказаний період працівниками прокуратури району розглянуто 148 письмових звернень громадян, з яких 7 задоволено.

В прокуратурі Кролевецького району особистий прийом громадян проводиться щоденно, відповідно до графіку прийому громадян.

Протягом 8 місяців 2014 року на особистому прийомі в прокуратурі району прийнято 85 громадян, особисто прокурором району – 34 громадянина, з яких 3 звернення задоволено, тобто поновлено права громадян.      

             

 ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ - ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Право приватної власності, як і будь-яке інше, підлягає захисту. Засади для цього створює Конституція, яка визначає, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності, у тому числі держава захищає право власності через уповноважені органи.

У теплу пору року на дорогах ми бачимо багато громадян, які впевнено сідають за руль достатньо недорогих засобів пересування – мопедів, моторолерів, скутерів.  Між іншим, щасливий власник такого транспортного засобу може стати  і потенційною жертвою злочинців, які використовуючи елементарні прийоми  злодійської справи, можуть досить просто заволодіти скутером.  

Володільці скутерів досить часто залишають їх без догляду поблизу будинку чи магазинів. А скутер така річ, що тягнути його не потрібно - просто сів і поїхав, не притягуючи зайвої уваги.

Так, на протязі серпня 2014 року в нашому місті почастішали випадки незаконного заволодіння скутерами,  які  викрадалися в вечірній та нічний час від багатоквартирних житлових будинків, де їх необачно залишали їх власники. Аналіз обставин вчинених злочинів  засвідчив, що  до їх вчинення причетна група осіб. З метою встановлення цих осіб працівниками міліції вживалися відповідні заходи, які вже через незначний проміжок часу дали бажаний результат.

Так, в ніч на 30 серпня 2014 року безпосередньо після викрадення двох скутерів, працівниками міліції були затримані  неповнолітні мешканці м.Конотоп, які дали покази щодо своєї причетності до викрадення ще двох скутерів у серпні 2014 року та двох скутерів у вересні 2013 року.  Вказана злочинна група налічувала 5 осіб, з яких 4  є неповнолітніми.

За вищевказаними фактами незаконного заволодіння транспортними засобами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб,  слідчим відділом Кролевецького РВ УМВС в Сумській області проводиться досудове розслідування, під час якого буде перевірятися причетність учасників злочинної групи до аналогічних та інших злочинів.

За скоєння вищезазначеного злочину, передбаченого ст.289 ч.2 КК України  злочинці можуть провести за гратами від п’яти до восьми років  з конфіскацією майна або без такої. 

 

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ЗАКРІПЛЕНЕ В ЗАКОНІ ПРАВО КОЖНОЇ ОСОБИ

   Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2763 від 13 січня 2011 року визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Даним законом встановлено, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.
   Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
   Обмеженню доступу підлягає конфіденційна, таємна та службова інформація.
   Закон передбачає гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується: обов´язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків, передбачених законом; визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації; доступом до засідань колегіальних суб´єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством; здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом), надання інформації за запитами на інформацію.
   Законом визначено строки для надання публічної інформації, а саме п'ять робочих днів з дня отримання запиту. У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту. При надходженні запиту, який  передбачає  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів.
   Приймання запитувачів в прокуратурі Кролевецького району проводиться кожен робочий день тижня працівниками прокуратури згідно графіку розміщеного на стенді в приміщенні прокуратури.
   Запити на інформацію подаються поштою (41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 3), по телефону (9-55-68,), факсом (9-55-68), на адресу електронної пошти ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

Кролевецький районний суд

Кролевецький районний суд Сумської області

41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. І.Франка, 13

тел. (05453) 9-55-73, 9-74-45, 9-54-47

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік роботи:

- початок робочого дня о 8.00 год.

- закінчення робочого дня о 17.00 год.

- перерва на обід з 12.00 до 12.45 год.

- вихідні дні: субота, неділя.

 

Графік прийому громадян з питань роботи суду:

Здійснює голова суду Бєгунова Ольга Вікторівна:

- щопонеділка з 8.00 до 17.00 год.

 

Прийом громадян проводять помічники суддів:

- щодня з 8.00 до 17.00 год. - у п’ятницю з 8.00 до 15.00 год.

 

Керівництво: голова суду Бєгунова Ольга Вікторівна

тел. (05453) 9-55-73

Кролевецьке відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

Кролевецьке відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21 тел. (05453) 9-54-46, 9-53-39

 

Графік роботи:

початок робочого дня 9.00 год.

закінчення робочого дня 18.00 год.

перерва на обід з 13.00 до 14.00 год.

вихідні дні: субота, неділя

 

Графік особистого прийому громадян:

Начальник Кролевецького відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Переход Олег Валерійович - щопонеділка з 15.00 год. до 18.00 год.

 

Керівництво:

Начальник Кролевецького відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Переход Олег Валерійович - тел. (05453) 9-54-46