Районна газета

Сектор з питань цивільного захисту, екології та охорони праці Кролевецької районної державної адміністрації

Завідувач сектору Ткаченко Віталій Михайлович, тел. (05453) 5-24-45, електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Розпорядження голови Кролевецької        

                                                                                                          районної державної адміністрації

                                                                                                          30.03.2017  № 280-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту, екології та охорони праці  

Кролевецької районної державної адміністрації

 

1. Сектор з питань цивільного захисту, екології та охорони праці Кролевецької районної державної адміністрації (далі – Сектор)  є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється  головою Кролевецької районної державної адміністрації,   входить до її складу і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

 Сектор підконтрольний  та  підзвітний  голові  Кролевецької районної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується  керівнику  апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах   повноважень згідно із законодавством, а з  питань діяльності  сектору - заступнику голови  Кролевецької районної державної  адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. (пункт 1 у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 14.08.2018 № 955-ОД)

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, зако­нами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, на­казами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряд­женнями голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3. Основним завданням сектору є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, заповідної справи, формування, збереження, використання екологічної мережі та з питань охорони праці;

здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента

України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації, виконання яких покладено на сектор;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання в готовності органів управління та сил районної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій за призначенням у мирний час та особливий період;

організація відновлювальних  робіт  з  ліквідації   наслідків  надзвичайних

ситуацій та проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю чи здоров’ю працівників;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення, екології та охорони праці.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адмі­ністрацій у сфері цивільного захисту, екології та охорони праці, здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції техногенної та природної безпеки в Кролевецькому районі, здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення,

обробку, аналіз і оприлюднення інформації, вживає заходів до усунення виявлених у цій сфері недоліків;

3) координує діяльності територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

4) здійснює відповідно до законодавства нагляд і контроль за виконанням вимог цивільного захисту і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території та об’єктах;

5) координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб цивільної оборони (цивільного захисту) підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо забезпечення готовності до пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

6) забезпечує за розпорядженням начальника цивільного захисту району оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення;

7) організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

8) визначає разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (за участю і погодженням відповідних територіальних    органів МНС) склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

9) забезпечує в установленому законодавством порядку контроль за нагромадженням (накопиченням), збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

10) під час проведення аварійно-рятувальних та інших першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням аварійно-рятувальних сил МНС, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

11) розробляє проекти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адмі­ністрації з питань реалізації заходів у сфері цивільного захисту, екології та охорони праці та здійснює контроль за їх реалізацією на території Кролевецького району;

12) розробляє в межах своєї компетенції і погоджує з відповідними територіальними органами МНС плани дій з цивільної оборони, із запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також плани дій територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, які є обов'язковими до виконання підпорядкованими органами управління та силами;

13) організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

14) погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів територіальної ЄДС ЦЗ;

15) організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;

16) формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення району;

17) здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільної оборони (цивільного захисту), захисту населення і територій та готовності територіальних і функціональних підсистем ЄДС ЦЗ на  території району;

18) організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту і готовності територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, у тому числі підготовку учнів у загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах;

19) розробляє і реалізовує (у взаємодії з відповідними територіальними органами МНС) заходи щодо участі органів управління та сил цивільної оборони і територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у виконанні завдань територіальної оборони та антитерористичній діяльності;

20) розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період і погоджує їх з відповідним територіальним органом МНС;

21) організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;

22) здійснює в межах своїх повноважень комплексне управління та регулювання, координує відповідно до чинного законодавства діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування, забезпечення екологічної безпеки;

23) організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на районному рівні;

24) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та

об’єктів природно-заповідного фонду;

25) забезпечує ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць видалення відходів;

26) вирішує в межах компетенції питання природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

27) вивчає проблемні питання діяльності підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування, та сприяє їх вирішенню;

28) сприяє проведенню профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;

29) складає звітність з охорони праці за встановленими  управлінням Держпраці у Сумської області та Департаментом з питань цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації формами;

30) веде облік та проводить аналіз причин  виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди;

31) контролює дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, що діють в межах підприємства;

32) організовує підготовку інформаційних стендів, нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці, пропаганди з питань охорони праці в засобах масової інформації;

33) розробляє спільно з іншими організаціями, підприємствами комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;

34) проводить аналіз та здійснює узагальнення звітів про нещасні випадки невиробничого характеру;

35) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

37) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

39) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

40) забезпечує захист персональних даних;

41) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Сектор має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни­ками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою);

3) брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться структурними підрозділами Кролевецької районної

державної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Кролевецької районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту, екології та охорони праці;

5) залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, сили районної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів за погодженням з їх керівниками;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, та органами місцевого самоврядування, з відповідними територіальними органами МНС, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня. (пункт 7 у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 14.08.2018 № 955-ОД)

Завідувач сектору є заступником начальника цивільної оборони району і несе відповідальність за її стан у межах району.

8. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в секторі;

2) організовує діяльність сектору, пов'язану з розробленням і здійсненням заходів цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та  органами охорони здоров’я;

3) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації, штатний розпис сектору в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

5) забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації;

6) в установленому порядку звертається з поданням до голови Кролевецької районної державної адміністрації, та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту;

7) вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби - припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

8) бере участь у розгляді Кролевецькою районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту, захисту населення і території, екологічних питань та охорони праці;

9) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

10) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11) забезпечує організацію та здійснює контроль за додержанням термінів виконання розпорядчих документів голови обласної та районної державних адміністрацій;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору  визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

10. Сектор не  є юридичною особою, може мати печатку із своїм найменуванням без зображення Державного Герба України, власні бланки.

11. Рішення щодо реорганізації, ліквідації сектору, затвердження складу  комісії з припинення Сектору (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) в установленому законодавством порядку приймає голова Кролевецької районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                                       О.Б.Халецький

 

Завідувач сектору з питань

цивільного захисту Кролевецької

районної державної адміністрації                                                      В.М.Ткаченко

 

                                                           

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Анцибор Олексій Віталійович, електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Розпорядження голови Кролевецької             

                                                                                                     районної державної адміністрації

                                                                                                    14.09. 2018 року № 1067-ОД

       

       

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури та житлово комунального господарства Кролевецької районної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Відділ містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства Кролевецької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом  Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється  головою Кролевецької районної державної адміністрації,   входить до її складу і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підконтрольний  та  підзвітний  голові  Кролевецької районної державної адміністрації, відповідним структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується  керівнику  апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах   повноважень згідно із законодавством, а з  питань діяльності  відділу - заступнику голови  Кролевецької районної державної  адміністрації відповідно до розподілу  обов’язків.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, наказами керівникам апарату Кролевецької районної державної адміністрації, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації, наказами керівників відповідних структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.  

4. Основним завданням  відділу  є забезпечення державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства на території Кролевецького  району.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  організовує  виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

2)  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)  надає адміністративні послуги;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально – економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до Кролевецької районної державної адміністрації;

5)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6) розробляє проекти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації;

7)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

8)  бере участь у підготовці звітів голови Кролевецької районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  Кролевецької районної ради;

9)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кролевецької районної державної адміністрації;

10)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

12)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;

14)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16)  надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань соціально – економічного розвитку  відповідної території;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18)  сприяє органам місцевого самоврядування у вирішення питань соціально - економічного розвитку району у межах своїх повноважень.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері містобудування та архітектури:

1)  бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до Кролевецької районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) аналізує стан містобудування на відповідній території, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку схеми планування, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

3) координує суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

4) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, додержання стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

5) організовує в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово – паркових, паркових та історико – культурних ландшафтів;

6) бере участь у підготовці рішень щодо планування території Кролевецького району;

7) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території Кролевецького  району;

8)  здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території  Кролевецького району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (схеми планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні плани територій); 

забудови та іншого використання території Кролевецького району;

9) сприяє розробленню та проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів Кролевецького району;

10)  вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів Кролевецького району, іншої містобудівної документації;

11)  забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищної ради з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частині першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у порядку встановленому Кабінетом міністрів України;

12) бере участь у підготовці щодо встановлення режиму забудови території, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

13)  у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно – територіального устрою Конотопського району;

14) координує діяльність:

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території Кролевецького району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

15)  надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

16)  надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

17) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Кролевецького району;

18)  здійснює оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

19) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території Кролевецького району;

20)   сприяє створенню та оновленню картографічної основи відповідної території;

21)  забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо – геодезичних матеріалів;

22)  співпрацює з органами державного архітектурно – будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

23)   надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

24)  виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавством та нормативно – правовими актами.

7.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері житлово – комунального господарства:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово – комунального господарства, подає до Кролевецької районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово – комунального господарства відповідно до державних і місцевих програм;

3)  забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

4)  взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово – комунальних послуг;

5)  розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово – комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також в  умовах виникнення надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

6)  реалізує державну політику з питань формування та утримання житлового фонду  соціального призначення, гуртожитків і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

7)  здійснює моніторинг ведення органами місцевого самоврядування обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

8)  вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними і регіональними програмами;

9)  розробляє питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду;

10) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями програми енергоефективності та енергозбереження у житлово – комунальному господарстві;

11)  розробляє і реалізовує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

12) забезпечує реалізацію повноважень Кролевецької районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених правил і норм у сфері водопостачання та водовідведення, а також забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами;

13)  бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

14) бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;

15)  здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

16)  надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району, а також  щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення та роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

17)  сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово – комунального господарства;

18) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проектів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури;

19)  здійснює інші повноваження у сфері житлово – комунального господарства відповідно до законів.

8. Відділ має право:

1)  одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)  брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3)  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  Кролевецької районної державної адміністрації у відповідній галузі;

5)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6)  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань що належать до їх компетенції.

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на  посаду  і звільняється  посади керівником  апарату  Кролевецької районної державної адміністрації  згідно із законодавством  про державну  службу  за погодженням  з органом  виконавчої влади  вищого  рівня.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором Кролевецького району.

У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник, на якого покладається виконання цих обов’язків наказом керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

11. Начальник відділу:

1)  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у  відділі;

2) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації  положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

5)  вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)   вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9)  представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10)  видає у межах своїх повноважень накази, в тому числі про затвердження містобудівних умов та обмежень та про внесення змін до містобудівних умов та обмежень;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13)  здійснює інші повноваження визначені законом.

12. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Кролевецької районної державної адміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу Сумської обласної державної адміністрації.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає  голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Відділ не є юридичною особою, може мати печатку зі своїм  найменуванням без зображення Державного Герба України, власні бланки.

 

Керівник апарату                                                               О. ХАЛЕЦЬКИЙ

 

Тимчасово виконуючий  обов’язки

начальника відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства                                                                      Н.ФЕДОРЕНКО

 

Кролевецький відділ Шосткинської місцевої прокуратури

Кролевецький відділ Шосткинської місцевої прокуратури

41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 3

тел. (05453) 9-55-68, 9-17-42, 9-50-98

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Графік роботи:

- початок робочого дня 9.00 год.

- закінчення робочого дня 18.00 год.

- перерва на обід з 13.00 до 14.00 год.

- вихідні дні: субота, неділя.

 

Графік особистого прийому громадян:

Здійснює керівник Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури Моісеєнко Павло Олексійович - щопонеділка з 9.00 год. до 17.00 год.

Керівництво:

Керівник Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури Моісеєнко Павло Олексійович тел. (05453) 9-17-42 

 

 Інформація оновлена 30.09.2015 року

ПРОКУРОР ЗАХИСТИ ПРАВА МЕШКАНЦЯ М.КРОЛЕВЕЦЬ НА ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

У червні поточного року прокурор Кролевецького району звернувся до місцевого суду в інтересах громадянина України, місцевого жителя, Х. , оскаржуючи незаконні дії Управління Пенсійного фонду України щодо відмови у поновленні виплати пенсії по інвалідності. За рішенням суду, дії органу пенсійного фонду визнано незаконними та зобов’язано виплатити громадянину Х. пенсію за минулий період, починаючи з 2011 року. Вказане рішення було оскаржене відповідачем, на даним час справу направлено на розгляд до Харківського апеляційного адміністративного суду.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПОПУТНИК

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадянина Л. про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій).

Під час судового розгляду встановлено, що 12.06.2015 близько 18.00 години громадянин Л. прямуючи до м. Конотоп, Сумської області у власних справах, як попутник, зупинив автомобіль «Рено Магнум» під керуванням водія К., який рухався вказаною автодорогою в напрямку державного кордону з Російською Федерацією. Під час руху гр.Л. за допомогою заздалегідь заготовленого ним полімерного іграшкового пістолету чорного кольору, який направив у бік потерпілого, виказуючи погрози застосувати зброю, наказав потерпілому передати йому грошові кошти, виказуючи при цьому погрози життю та здоров’ю шляхом демонстрації застосування пістолету, який потерпілий сприймав за реальний. На вимогу нападника потерпілий передав останньому гроші в сумі 3500 гривень та 5000 рублів РФ, якими нападник заволодів.

Вироком Кролевецького районного суду від 17.08.2015 року гр.Л. засуджено за вчинений злочин до позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.

НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Право приватної власності, як і будь-яке інше, підлягає захисту. Засади для цього створює Конституція, яка визначає, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності, у тому числі держава захищає право власності через уповноважені органи.

У теплу пору року на дорогах ми бачимо багато громадян, які впевнено сідають за руль достатньо не дорогих засобів пересування – мопедів, моторолерів, скутерів, велосипедів.  Між іншим, щасливий власник такого транспортного засобу може стати  і потенційною жертвою злочинців, які використовуючи елементарні прийоми  злодійської справи, можуть досить просто заволодіти велосипедом.  

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадянина Д. про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище).

Під час судового розгляду встановлено, що в денний час наприкінці квітня 2014 року гр.Д., перебуваючи на подвір’ї господарства свого знайомого в м.Кролевець та виявивши відсутність господарів, знаючи, що в сараї господарства зберігається належний потерпілому мопед марки «JBW50-11B», з метою крадіжки цього майна проник через незачинені двері в приміщення сараю, звідки таємно викрав, вивів з двору і таким чином незаконно заволодів належним потерпілому транспортним засобом, мопедом марки «JBW50-11B» вартістю 2128 грн., яким розпорядився на власний розсуд.

Вироком Кролевецького районного суду від 10.09.2015 року гр.Д. засуджено за вчинений злочин до позбавлення волі на строк 3 роки.

Вкотре хотілося б застерегти власників транспортних засобів про небезпечність залишення свого транспортного засобу без запірного пристрою та без догляду, навіть на декілька хвилин.   

САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

Прокуратурою Кролевецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику) щодо самовільного зайняття земельної ділянки належної громаді с.Ленінське. На даний час проводиться необхідний комплекс слідчих заходів з метою встановлення усіх обставин події.      

Довідково: санкція ч.1. ст.197-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців. 

СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК!

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадянина С. за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

Під час судового розгляду встановлено, що 23 травня 2015 року близько 15 год. 30 хв. С., будучи судимим за крадіжки чужого майна, з метою вчинення аналогічного злочину знаючи про відсутність господаря вдома, шляхом вільного доступу проник до господарства Н., розташованого за адресою с. Луч Кролевецького району, після чого шляхом відкриття вхідних дверей проник в будинок, звідки викрав майно, загальна вартість якого становить 1114 грн.

Також під час судового розгляду встановлено, що 14 червня 2015 року близько 17:00 год. С., перебуваючи в будинку за місцем реєстрації та проживання,  скориставшись відсутністю своєї матері О., яка проживає в окремій кімнаті, за цією ж адресую, через вхідні двері, які не були закриті на запираючий пристрій, проник до її кімнати, звідки викрав належне їй майно, загальна вартість якого становить 1261 грн.

Вироком Кролевецького районного суду С. визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців. 

На даний час вирок не набрав законної сили. 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Прокуратурою Кролевецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом того, що на території Мутинської сільської ради поблизу с. Кащенкове Кролевецького району невстановлені особи займалися незаконним виготовленням деревного вугілля, забруднюючи навколишнє середовище.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.1 ст.241 КК України (забруднення атмосферного повітря).

На даний час проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії направлення на повне, всебічне та об’єктивне розслідування вказаної події.

Довідково: санкція ч.1 ст.241 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого. 

БЕЗГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ! 

Прокуратурою Кролевецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінально провадженні за фактом безгосподарського використання земель.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесенні за ст.254 КК України (безгосподарське використання земель).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Т. на отриманій для городництва в тимчасове платне користування в МКП «Здоров’я» земельній ділянці, площею 0,55 га, розташованій в районі об’їзної дороги в м.Кролевець, самовільно, за допомогою орендованого бульдозера, порушив структуру ґрунту, знявши верхній родючий шар, з метою пошуку металобрухту.

На даний час проводяться усі необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об’єктивне розслідування вказаної події.

Довідково: санкція ст.254 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ "ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ" ТА "ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ ДОВІРИ" В ПРОКУРАТУРІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З метою своєчасного отримання та оперативного реагування на факти корупції та інших ганебних вчинків, в прокуратурі Сумської області функціонує "телефон довіри" та «електронна скринька довіри».

Інформація про корупційні правопорушення, вчинення інших ганебних вчинків, а також про порушення закону, які можуть завдати істотної шкоди інтересам громадян та держави, якщо не будуть негайно усунуті, стосовно працівників прокуратури Сумської області приймається на «телефон довіри» у робочий час (понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45), на «електронну пошту довіри» - цілодобово.

Приймання повідомлень на «телефони довіри» та «електронну пошту довіри» в прокуратурі області здійснює старший прокурор відділу запобігання та протидії корупції у територіальних прокуратурах управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України, дислокований у прокуратурі Сумської області.

 «Телефон довіри» прокуратури Сумської області:

(0542)  22-02-14

«Електронна скринька довіри»:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 ПРО РОБОТУ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

Захист прав і свобод громадян, юридичних осіб і депутатів усіх рівнів, їх гарантій визначають основний зміст діяльності органів прокуратури. Звернення є джерелом інформації, що відображає стан законності в тій чи іншій сфері правовідносин.

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст.40 Конституції України. Тим самим держава гарантує громадянам України право впливати на точне, відповідно до закону, функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, гарантує відстоювання ними своїх законних прав та свобод.

Відповідно до вимог галузевого наказу робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку, а основними критеріями оцінки цієї  роботи є вжиття вичерпних заходів до задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.

Звертаючись з письмовою заявою до органів прокуратури, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення розглядаються і  вирішуються  у  термін  не  більше одного  місяця  від  дня їх надходження,  а ті,  які не потребують додаткового вивчення,  - невідкладно,  але не пізніше  п'ятнадцяти днів  від  дня  їх  отримання.  Якщо  в  місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   щоповідомляється  особі,  яка подала звернення.  При цьому загальний термін  вирішення  питань,  порушених   у   зверненні,   не   може перевищувати сорока п'яти днів.

У разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції прокуратури, вони в 5-денний термін направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо. У таких випадках про прийняття такого рішення письмово повідомляється заявнику.

За шість місяців 2015 року прокуратурою Кролевецького району розглянуто 145 звернень громадян.Прийом громадян у прокуратурі Кролевецького району проводиться без попереднього запису щодня, крім вихідних.

За вказаний період на особистому прийомі в прокуратурі Кролевецького району прийнятий 71 громадянин, особисто прокурором району 34 громадянина.

ПРОКУРАТУРОЮ РАЙОНУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ЗА ФАКТОМ РОЗБІЙНОГО НАПАДУ

Прокуратура Кролевецького району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області 13 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу).

В ході проведенного досудового розслідування було встановлено особу злочинця, яким виявився Л. 1992 року народження.16.06.2015 Л. повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час у вказаному провадженні проводяться всі необхідні слідчі дії з метою повного, всебічного та об’єктивного з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

ПРОКУРАТУРОЮ КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ПІДТРИМАНО ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЗА ФАКТОМ НЕЗАКОННОГО ПОРУБУ ДЕРЕВ У ЛІСІ, ЩО СПРИЧИНИЛО ІСТОТНУ ШКОДУ

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадян В. та Ш. за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України (незаконний поруб дерев у лісі, що спричинило істотну шкоду).

Під час судового розгляду встановлено, що 08.05.2015, у вечірній час, В. діючи за попередньою змовою зі своїм товаришем Ш. без відповідного дозволу, умисно, діючи таємно від сторонніх осіб, незаконно, зрізали бензопилою на території Кролевецького лісництва ДП «Кролевецький Агролісгосп», 13 сироростучих дерев породи сосна, загальною кубомасою 17,27м. куб., що призвело до зниження повноти насаджень, розрідження крони дерев і надходження надлишкового світла, пошкодження лісової підстилки, підросту та підліску лісового насадження, чим заподіяли істотну шкоду. В результаті протиправних дій, які виразились у самовільному порубу дерев у лісі, Кролевецькому лісництву ДП «Кролевецький Агролісгосп» було заподіяно шкоду у розмірі 68726,98 грн., яку підозрювані під час досудового розслідування відшкодували в повному обсязі.

Кролевецьким районним судом 16.06.2015 В. та Ш. визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України та ухвалено обвинувальний вирок.

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює право на оскарження рішень, а також дій, бездіяльності розпорядників інформації, а так само відповідальність за такі дії (ст.23, 24 Закону).

Відповідно до вказаних вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

Верховною Радою України 14.10.2014 прийнято Закон України №1697-VII «Про прокуратуру», який 25.10.2014 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №206 (5956).

Підпунктом 2, пункту 5 розділу XII Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII внесено зміни до низки законодавчих актів України, зокрема до ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно яких протоколи про адміністративні правопорушення за порушення права на інформацію та права на звернення за ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») мають право складати: уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (вказані зміни набрали чинності з 26.10.2014 року).

Тобто, вказаними змінами прокурори позбавлені права складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЇ!

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення стосовно громадян Д. та Л. за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Під час судового розгляду встановлено, що 06.09.2014 Д. та Л. маючи умисел на заволодіння майном З. шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб,  представившись працівниками організації «Червоний Хрест», під приводом надання медичної допомоги зайшли до квартири З та видаючи себе за медичних працівників, запропонували останньому, пройти курс лікування, що полягав у проведенні фізіотерапевтичних процедур у декілька сеансів, на що остання, перебуваючи у довірливому стані, не розуміючи вчинюваних відносно неї протиправних дій, погодилася та передала Л. заздалегідь обумовлені в усній формі грошові кошти у сумі 1490 грн. в рахунок подальшого виконання ними своїх зобов’язань.

Аналогічні дії Д. та Л. вчинили 25.12.2014, відносно іншої жительки м.Кролевець.

Отримавши від громадян обумовлені грошові суми Д. та Л. залишали квартири, та більше на зв’язок не виходили, так як взагалі не збиралися надавати вказані послуги.

Вироком Кролевецького районного суду Д. та Л. визнано винними у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначене справедливе покарання.

Крім цього, звертаю увагу жителів м.Кролевець та Кролевецького району на те, що  останнім часом стає популярним телефонне шахрайство. Телефонують батькам і повідомляють, що їх дитина потрапила в якусь неприємну ситуацію, наприклад, його, затримала міліція з наркотиками чи вона вчинила якийсь інший злочин   і може бути відкрито кримінальне провадження, якщо люди терміново не принесуть якусь відповідну суму грошей. Як правило, люди будучи в схвильованому стані забувають навіть зателефонувати своїй дитині, щоб дізнатися де вона знаходиться в цей момент та перераховують на вказаний шахраями рахунок кошти.

Також, поширеною схемою серед шахраїв є дистанційне зняття коштів за допомогою послуги — «Операція без картки»: шахраї телефонують, представляються працівниками банку й пропонують потерпілим підключити різного роду послуги. Для здійснення своєї злочинної діяльності шахраям потрібно мати лише мобільний номер та картковий рахунок (16 символів).  При отримані такого дзвінка з відповідним СМС-повідомленням необхідно звернутися до правоохоронних органів й нічого не повідомляти зловмисникам.

Вказана схема шахраїв, пов’язана з банківськими операціями є однією з безлічі, тому звертаємо Вашу увагу, що ні в якому разі ні в телефонному режимі, ні в Інтернет мережі нікому не повідомляйте номер банківської картки, цифри над чи під магнітною стрічкою на зворотній стороні картки, пін-код та інші дані, щоб уникнути вище вказаних випадків.

ПРОКУРАТУРОЮ КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ДО СУДУ СПРЯМОВАНО ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО

Прокуратурою Кролевецького району до суду спрямовано обвинувальний акт відносно громадянина П. за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілого) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 січня 2015 року, у вечірній час, точна година досудовим розслідуванням не встановлена, Т., М., та Ш. прийшли до будинку свого знайомого П., де стали спільно проводити час. Через деякий час М. та Ш. пішли з будинку П., а Т. відмовилася покинути будинок, у зв’язку з чим між Т. та П. виникла суперечка. В ході даної суперечки, П., на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, пов’язаних із небажанням Т. покинути його житло, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, наніс один удар ногою в життєво важливий орган Т., заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження, від яких остання померла в Кролевецькій ЦРЛ.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.              

СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ – ЗА ВБИВСТВО МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення відносно громадянина Н. за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило загибель людини), п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини), ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Під час судового розгляду встановлено, 04.12.2014 близько 06.00 години Н. перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов в будинок за місцем свого фактичного проживання, де вчинив сварку зі співмешканкою Г., під час якої, діючи умисно, руками наніс останній близько п’яти ударів по різним частинам тіла. Внаслідок побиття потерпілій заподіяні тілесні ушкодження які до висновку судово-медичного експерта відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Після побиття громадянином Н. потерпіла Г. втекла з будинку за допомогою, при цьому залишивши вдома малолітнього сина – Д., який спав у спальній кімнаті будинку, про що Н. було відомо. Після вказаного конфлікту Н., перебуваючи в будинку, з мотивів неприязних відносин, виниклих в ході сварки з Г., переслідуючи мету та маючи умисел на знищення будинку та майна потерпілих умисно вчинив підпал житлового будинку. Впевнившись, що підпалені ним речі розгорілися та підпал здійснився, Н. втік з будинку, створивши обстановку, що призвела до загибелі малолітнього Д. який спав в спальній кімнаті будинку.                     

При цьому Н., достовірно знаючи, що в будинку перебуває малолітній Д. вік якого йому був відомий, свідомо допускав можливість його загибелі від підпалу будинку.

Вироком Кролевецького районного суду Н. за вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень засуджено до 15 років позбавлення волі.

На даний час вирок не набрав законної сили.

 ПРОКУРАТУРА КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ 

Прокуратура Кролевецького району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області 22 жовтня 2014 року за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження М. своєму співмешканцю П., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування було зібрано достатньої доказів для пред’явлення М. підозри у вчиненні вказаного злочину.

Стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Станом на 24.12.2014 у вказаному кримінальному провадженні проведені всі необхідні слідчі та процесуальні дії для завершення досудового розслідування, матеріали даного провадження з обвинувальним актом направлені до суду. 

ПРОКУРАТУРА КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА ЗАХИСТІ ПРАВ ДІТЕЙ

Діти – це наше майбутнє, а також особлива соціально-демографічна група населення віком від народження до вісімнадцяти років, яка має свої специфічні потреби, інтереси та права, але не володіє достатньою спроможністю відстоювати їх перед суспільством.

Діти, у силу властивого їм недостатнього для самостійного життя рівня фізичного, розумового, психічного розвитку й життєвого досвіду, завжди мали потребу в повсякденній опіці дорослих, а на рівні державної влади й місцевого самоврядування - у соціальному захисті. Тому утримання дітей, задоволення їх розумних потреб, захист від негод і небезпек завжди були й залишаються природною потребою й обов'язком людини, суспільства, держави.

Батьківські права не можуть здійснюватися в супереч інтересам дітей. Забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи їх батьків. При здійсненні батьківських прав батьки не мають права завдавати шкоду фізичному і психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку.

Позбавлення батьківських прав є одним із крайніх заходів впливу, який застосовується лише за рішенням суду у виключних випадках.

Так, протягом 2014 року за участю прокуратури Кролевецького району в судовому порядку було поновлено права 7 дітей, батьки яких не виконували покладених на них обов’язків по догляду та піклуванню за своєю дитиною.

Судовими рішеннями недобросовісних батьків було позбавлено їх батьківських прав та стягнуто з них аліменти на утримання дитини, а дітей передано на піклування близьким родичам, які виявили бажання піклуватися про дитину або у випадку відсутності таких до дитячих установ.

Окрім того, протягом 2014 року за рішенням суду  матері, яка виправилась та почала належним чином виконувати батьківські обов`язки була повернута дитина.

ПРОКУРАТУРА КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ 

Прокуратура Кролевецького району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області 04 грудня 2014 року за фактом навмисного вбивства малолітньої дитини, яке вчинене шляхом підпалу будинку в якому перебував малолітній, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, п.2 ч.2 ст.115 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні встановлено особу, яка вчинила вище вказані діяння, якій пред’явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, п.2 ч.2 ст.115 КК України.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії направлені на повне, всебічне та об’єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. 

ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ – СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ

Прокуратурою Кролевецького району підтримано державне обвинувачення за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  ч.1 ст.289, ч.2 ст.289 КК України.   

Під час судового розгляду встановлено, що протягом тривалого часу неповнолітній уродженець Кролевецького району В., який протягом останніх декількох років навчався та проживав в м. Конотоп приїздив до м. Кролевець, де шукав скутера, залишені без нагляду їх власниками та незаконно викрадав їх.

Останній раз, в серпні місяці В. приїхав в м. Кролевець разом зі своїми двома товаришами К. та Ч., де вже діючи групою осіб вчинили незаконне заволодіння двома скутерами, під час викрадення останнього скутера були затримані працівниками Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області.

Вироком Кролевецького районного суду неповнолітнього В. засуджено до 4 років позбавлення волі, К. та Ч. - до 2 років позбавлення волі, звільнені від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

На даний час вирок не набрав законної сили.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

Протягом 8 місяців 2014 року прокуратурою Кролевецького району Сумської області на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», наказу Генерального прокурора України № 9гн від 21 червня 2011 року «Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України», здійснено ряд організаційних і практичних заходів з метою забезпечення кваліфікованого та своєчасного вирішення звернень громадян, поновлення порушених прав.

За вказаний період працівниками прокуратури району розглянуто 148 письмових звернень громадян, з яких 7 задоволено.

В прокуратурі Кролевецького району особистий прийом громадян проводиться щоденно, відповідно до графіку прийому громадян.

Протягом 8 місяців 2014 року на особистому прийомі в прокуратурі району прийнято 85 громадян, особисто прокурором району – 34 громадянина, з яких 3 звернення задоволено, тобто поновлено права громадян.      

             

 ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ - ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Право приватної власності, як і будь-яке інше, підлягає захисту. Засади для цього створює Конституція, яка визначає, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності, у тому числі держава захищає право власності через уповноважені органи.

У теплу пору року на дорогах ми бачимо багато громадян, які впевнено сідають за руль достатньо недорогих засобів пересування – мопедів, моторолерів, скутерів.  Між іншим, щасливий власник такого транспортного засобу може стати  і потенційною жертвою злочинців, які використовуючи елементарні прийоми  злодійської справи, можуть досить просто заволодіти скутером.  

Володільці скутерів досить часто залишають їх без догляду поблизу будинку чи магазинів. А скутер така річ, що тягнути його не потрібно - просто сів і поїхав, не притягуючи зайвої уваги.

Так, на протязі серпня 2014 року в нашому місті почастішали випадки незаконного заволодіння скутерами,  які  викрадалися в вечірній та нічний час від багатоквартирних житлових будинків, де їх необачно залишали їх власники. Аналіз обставин вчинених злочинів  засвідчив, що  до їх вчинення причетна група осіб. З метою встановлення цих осіб працівниками міліції вживалися відповідні заходи, які вже через незначний проміжок часу дали бажаний результат.

Так, в ніч на 30 серпня 2014 року безпосередньо після викрадення двох скутерів, працівниками міліції були затримані  неповнолітні мешканці м.Конотоп, які дали покази щодо своєї причетності до викрадення ще двох скутерів у серпні 2014 року та двох скутерів у вересні 2013 року.  Вказана злочинна група налічувала 5 осіб, з яких 4  є неповнолітніми.

За вищевказаними фактами незаконного заволодіння транспортними засобами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб,  слідчим відділом Кролевецького РВ УМВС в Сумській області проводиться досудове розслідування, під час якого буде перевірятися причетність учасників злочинної групи до аналогічних та інших злочинів.

За скоєння вищезазначеного злочину, передбаченого ст.289 ч.2 КК України  злочинці можуть провести за гратами від п’яти до восьми років  з конфіскацією майна або без такої. 

 

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ЗАКРІПЛЕНЕ В ЗАКОНІ ПРАВО КОЖНОЇ ОСОБИ

   Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2763 від 13 січня 2011 року визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Даним законом встановлено, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.
   Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
   Обмеженню доступу підлягає конфіденційна, таємна та службова інформація.
   Закон передбачає гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується: обов´язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків, передбачених законом; визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації; доступом до засідань колегіальних суб´єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством; здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом), надання інформації за запитами на інформацію.
   Законом визначено строки для надання публічної інформації, а саме п'ять робочих днів з дня отримання запиту. У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту. При надходженні запиту, який  передбачає  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів.
   Приймання запитувачів в прокуратурі Кролевецького району проводиться кожен робочий день тижня працівниками прокуратури згідно графіку розміщеного на стенді в приміщенні прокуратури.
   Запити на інформацію подаються поштою (41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 3), по телефону (9-55-68,), факсом (9-55-68), на адресу електронної пошти ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

Кролевецький районний суд

Кролевецький районний суд Сумської області

41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. І.Франка, 13

тел. (05453) 9-55-73, 9-74-45, 9-54-47

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік роботи:

- початок робочого дня о 8.00 год.

- закінчення робочого дня о 17.00 год.

- перерва на обід з 12.00 до 12.45 год.

- вихідні дні: субота, неділя.

 

Графік прийому громадян з питань роботи суду:

Здійснює голова суду Бєгунова Ольга Вікторівна:

- щопонеділка з 8.00 до 17.00 год.

 

Прийом громадян проводять помічники суддів:

- щодня з 8.00 до 17.00 год. - у п’ятницю з 8.00 до 15.00 год.

 

Керівництво: голова суду Бєгунова Ольга Вікторівна

тел. (05453) 9-55-73

Кролевецьке відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

Кролевецьке відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21 тел. (05453) 9-54-46, 9-53-39

 

Графік роботи:

початок робочого дня 9.00 год.

закінчення робочого дня 18.00 год.

перерва на обід з 13.00 до 14.00 год.

вихідні дні: субота, неділя

 

Графік особистого прийому громадян:

Начальник Кролевецького відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Переход Олег Валерійович - щопонеділка з 15.00 год. до 18.00 год.

 

Керівництво:

Начальник Кролевецького відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Переход Олег Валерійович - тел. (05453) 9-54-46